میزان ۸, ۱۴۰۱

اعطای سند اعتبار علمی به دانشگاه خاتم النبیین از سوی وزارت تحصیلات عالی