میزان ۱۵, ۱۴۰۱

اعلام حمایت قطر و پاکستان از طرح حکومت انتقالی