میزان ۱۵, ۱۴۰۱

اعلام کرده 280 میلیون دالر از پول های مسدود