میزان ۱۲, ۱۴۰۱

افتادن 7 راکت به دست نیروهای امنیتی