میزان ۱۲, ۱۴۰۱

افتتاح پنجمین میدان هوایی بین المللی توسط رئیس جمهور اشرف غنی