میزان ۸, ۱۴۰۱

افراد آزاد شده افراد قوای کومانده و ارتش بودند