میزان ۷, ۱۴۰۱

افزایش آلودگی هوای کابل نیز افزایش یافته است