میزان ۱۲, ۱۴۰۱

افزایش انفجارهای موتر بمب و بمب های مقناطیسی در کشور