میزان ۱۵, ۱۴۰۱

افزایش انفجارها در ولسوالی های پایتخت