میزان ۱۵, ۱۴۰۱

افزایش بی سابقه جان باختگان کرونا در افغانستان