میزان ۱۲, ۱۴۰۱

افزایش ترروهای هدفمند در کابل و ولایات کشور