میزان ۱۲, ۱۴۰۱

افزایش تلفات غیرنظامیان در انفجارها