میزان ۸, ۱۴۰۱

افزایش تلفات غیرنظامیان در ماه های اخیر