میزان ۱۵, ۱۴۰۱

افزایش تلفات نظامیان در جنگ های اخیر در کشور