میزان ۱۵, ۱۴۰۱

افزایش خشونت از سوی طالبان در ماه های اخیر