میزان ۵, ۱۴۰۱

افزایش خشونت ها از جانب طالبان در افغانستان