میزان ۱۵, ۱۴۰۱

افزایش خشونت ها در ولسوالی ها و ولایات کشور