میزان ۱۵, ۱۴۰۱

افزایش خشونت ها در پایتخت و ولایات کشور