میزان ۵, ۱۴۰۱

افزایش خشونت ها در کشور از سوی طالبان