میزان ۱۵, ۱۴۰۱

افزایش خشونت ها در کشور توسط طالبان