میزان ۱۵, ۱۴۰۱

افزایش روز افزون بانکنوت های فرسوده در بازار