میزان ۱۲, ۱۴۰۱

افزایش سرسام آور نرخ ارز و مواد خوراکی در افغانستان