میزان ۱۵, ۱۴۰۱

افزایش موقت نیروهای امریکایی در افغانستان