میزان ۱۵, ۱۴۰۱

افزایش نیروهای امریکایی در افغانستان