میزان ۱۵, ۱۴۰۱

افزایش ویروس جهش یافته کرونا در ایران، پاکستان