میزان ۱۲, ۱۴۰۱

افزایش کمک های امریکا به نیروهای امنیتی افغانستان