میزان ۳, ۱۴۰۱

افزایش کم سابقه سرنگی و فقر در سراسر کشور