میزان ۱۵, ۱۴۰۱

افغانستان ، اوکراین و روسیه متمرکز بود