میزان ۸, ۱۴۰۱

افغانستان ایجاد گردد وزیر خارجه ازبکستان