میزان ۱۵, ۱۴۰۱

افغانستان با وزیر خارجه قطر گفتگو کرده است