میزان ۱۵, ۱۴۰۱

افغانستان به ایران در سال جاری 17 میلیون