میزان ۸, ۱۴۰۱

افغانستان در جنوا پایتخت سویس برگزار شد