میزان ۱۵, ۱۴۰۱

افغانستان در ماه های اخیر سقوط حکومت