میزان ۵, ۱۴۰۱

افغانستان را بحران اقتصادی تهدید می کند