میزان ۵, ۱۴۰۱

افغانستان کمک کند در غیر این صورت این کشور