میزان ۱۵, ۱۴۰۱

افغانی را یکی از دلایل اصلی افزایش قمیت