میزان ۸, ۱۴۰۱

افغانی مبادله شده است انان دلیل بلند رفتن