میزان ۱۲, ۱۴۰۱

افغان در مدت 20 سال گذشته درخشش خوبی داشته