میزان ۳, ۱۴۰۱

اقتصادی، مردم به قالین بافی روی اورده و 20