میزان ۵, ۱۴۰۱

اقدامات انتقام جویانه از سوی گروه طالبان