میزان ۱۵, ۱۴۰۱

اما بازگانان و باغداران ولایت قندهار از مسدود بودن