میزان ۱۵, ۱۴۰۱

اما بحران انسانی همچنان یک تهدید است