میزان ۵, ۱۴۰۱

اما طالبان می گوید این مشکلات به مروز زمان حل می شود