میزان ۱۵, ۱۴۰۱

امدن گروه طالبان پای میز میز مذاکره