میزان ۱۵, ۱۴۰۱

اگاهان اماگفته داعش برای افغانستان یک تهدید