میزان ۱۵, ۱۴۰۱

اگاهان محیط زیست نیز تاکید دارند که با سقوط