میزان ۱۵, ۱۴۰۱

اگر حکومت آنان به رسمیت شناخته نشود ، این کار