قوس ۶, ۱۴۰۱

میدان هوایی کابل، هرات، بلخ، قندهار خوست در کشور