قوس ۶, ۱۴۰۱

میزان تمامی کارمندان پرداخت شده اما کارمندان