قوس ۱۸, ۱۴۰۱

میلیاردها دالر تجهیزات باقی مانده در بگرام